Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
Creator ᠮ‍᠂ ᠰ‍᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ; ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠢ᠌ᠳ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠡᠨ; ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ; ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ
Abstract ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠴᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩ᠋ᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠦᠭ᠍ᠪᠤᠮ᠂ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ᠂ ᠯᠤᠷᠵᠤᠷ᠂ ᠳ᠋ᠤᠭ᠍ᠷᠤᠪ᠂ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠂ ᠳ᠋ᠠᠨᠽᠢ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠭᠡᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠴᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠤᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2005年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn