Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ
Creator ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠡᠦ ᠹᠦ᠋ ᠶᠢᠩ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠰᠢ ᠼᠠᠢ ᠶᠦᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ; ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ; ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ; ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠂ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠌ ᠠ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ᠂ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ᠂ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠳ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠲᠣᠲᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn