Paper Information


Title ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠢ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠴᠠᠨ᠎ᠠ; ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
Keyword ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ;ᠣᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ
Abstract ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠳᠡᠭ᠃ 《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ》᠂《ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠦᠰᠦ ᠮᠦᠨ《 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠲᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn