Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ᠰᠡᠩᠭᠡᠹᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠭᠤᠤ ᠹᠸᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ
Keyword ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ; ᠰᠡᠩᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠬᠦ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵ᠍ᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠋ ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠡᠨᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn