Paper Information


Title 《ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ》ᠪᠠ 《ᠰᠤᠪᠰᠢᠳᠢ》᠋ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword 《ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ》; 《ᠰᠤᠪᠰᠢᠳᠢ》; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠠᠷᠤ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ 《ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ》ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠭᠦᠩᠭᠠᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠤ 《ᠰᠤᠪᠰᠢᠳᠢ》᠋ ᠠᠴᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠨᠣᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn