Paper Information


Title ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ
Keyword ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ; ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
Abstract ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠦᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠠᠩ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠠᠴᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn