Paper Information


Title ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ᠋ ᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ
Creator 〔ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ〕ᠪᠡ᠋‍ • ᠡᠩᠭᠡᠮ᠎ᠡ
Keyword ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ᠋ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ; ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ᠋ ᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ; ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ; ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨ᠋ᠧᠲ᠋ ᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨ᠋ᠧᠲ᠋ ᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn