Paper Information


Title 《ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ
Creator ᠪᠣ‍·ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
Keyword ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠦᠢ ᠭᠣᠣ ᠠ ᠵᠦᠢ; ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠳ᠋ᠸᠯ; ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ
Abstract 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠠ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ《ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ》 ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃《ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠨᠢ 20᠋ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ ᠠ ᠬᠡᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ《ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠮᠣᠳ᠋ᠸᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂〈ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ〉ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ》ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn