Paper Information


Title ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ
Keyword ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠨᠢᠮᠬᠡᠨ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠨᠤᠵᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠬᠢᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠶᠡᠭᠡᠩᠬᠢ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ 《 ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ》᠂《 ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠷᠦᠰᠤ》᠂《 ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠰᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn