Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠡᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎-ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠪᠤᠯᠤᠭ ᠰᠣᠮᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ; ᠰᠢᠨᠡᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ; ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠮᠠᠶᠢᠭ
Abstract ᠰᠢᠨᠡᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠤᠬᠠᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠦᠰᠦᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ᠭᠡᠲᠡᠯ ᠠ ᠣᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠯ ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠳᠤᠩ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠪᠤᠭᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn