Paper Information


Title ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ
Keyword
Abstract ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠤᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1990年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn