Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠸᠠᠩ ᠮᠦ ᠨᠢᠶᠠᠩ ᠨᠢᠶᠠᠩ
Creator ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ;ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ;ᠸᠠᠩ ᠮᠦ ᠨᠢᠶᠠᠩ ᠨᠢᠶᠠᠩ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠸᠠᠩ ᠮᠦ ᠨᠢᠶᠠᠩ ᠨᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄1. ᠸᠠᠩ ᠮᠦ ᠨᠢᠶᠠᠩ ᠨᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ;2.ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ;3.ᠪᠸᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ;4.ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ;5.ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ;6.ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn