Paper Information


Title ᠰᠠᠢ᠋ᠴᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠷᠠᠬᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
Keyword ᠰᠠᠢ᠋ᠴᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ; ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠋ᠴᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ《 ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠢ ᠢᠨᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮ》᠂ 《 ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ》᠂《 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ《 ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠢ》᠂《 ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦᠢ》᠂《 ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ》 ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn