Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠦ‍ • ᠮᠠᠨᠰᠠᠩ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ;ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ 
Abstract ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠡᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠹᠦᠰᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn