Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠤᠣ᠎ᠠ
Keyword ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢᠢᠴᠤᠳ; ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ; ᠲᠠᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ;ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠬᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠯ᠂ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn