Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ ᠡᠷᠢᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ; ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠢᠰᠢ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠢᠯᠡ ᠲᠠᠯᠲᠠ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠡᠷᠬᠦᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢᠰᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠢᠯᠡ ᠲᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn