Paper Information


Title ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠦ
Keyword ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠤᠷᠤᠨ; ᠲᠤᠳᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ; ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ
Abstract ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ; ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ;ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠮᠤ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠦᠷ ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ;ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠᠰᠣᠳᠤᠷ ᠭᠡᠳᠦ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠪᠤᠳᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ; ᠦᠩᠭᠡᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ; ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn