Paper Information


Title 《ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ; ᠪᠤᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠬᠤᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠦᠩᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠲᠠᠲᠠᠢ ᠲᠠᠲᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠡᠵᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn