Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠢ《 ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ》 ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠯᠢᠩᠬᠤᠣ ᠠ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ; 《ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ》; ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ; ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ》 ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ᠂ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn