Paper Information


Title 《ᠯᠦ ᠯᠦᠩ ᠰᠠᠢ ᠯᠢᠤᠸᠠᠢ》ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠡᠦ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠯᠦ ᠯᠦᠩ ᠰᠠᠢ ᠯᠢᠤᠸᠠᠢ; ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂《ᠯᠦ ᠯᠦᠩ ᠰᠠᠢ ᠯᠢᠤᠸᠠᠢ》ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn