Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ 《ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ; ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠮᠡᠯ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ 《ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn