Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠯᠠᠰᠤᠮ ᠠ
Keyword ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠯ; ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᡁᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠢᠮᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn