Paper Information


Title 《ᠴᠤᠢᠵᠤᠩ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮ‍ • ᠰ‍ • ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword 《ᠴᠤᠢᠵᠤᠩ》᠂ 《ᠨᠠᠢᠴᠤᠩ》᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭ᠋ᠤᠯᠰᠤᠨ
Abstract 《ᠴᠤᠢᠵᠤᠩ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠡᠢᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭ᠋ᠤᠯᠰᠤᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠡᠢᠳ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨᠳᠡᠨ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭ᠋ᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠴᠤᠢᠵᠤᠩ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠡᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨ᠋ᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠡ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ 《ᠴᠤᠢᠵᠤᠩ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠡ ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn