Paper Information


Title ᠤᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠡᠯᠭᠡᠪᠤᠤ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ; ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ
Abstract ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠣᠲᠤᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠫᠸᠩ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠠᠵᠦ ᠤᠨᠲᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠦᠴᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn