Paper Information


Title ᠦᠨ᠋ᠡᠯᠡᠭᠦᠰᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠵᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ — ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ; ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ — (1) ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠪᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠢᠨ᠋ᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ; (2) ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠢᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; (3) ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠤ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠨ᠋ᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn