Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ
Creator ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠠ
Keyword ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠤᠭ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠭᠠᠯ
Abstract ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠦᠢᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠋ ᠠ ᠬᠦᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠭᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn