Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ —《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ》ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ
Creator ᠪᠠ‍᠂ ᠰᠦᠭᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ; ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠮᠣᠩᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠵᠦ᠂ 21ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢ᠌ᠴᠠ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn