Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ 《ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠾᠸᠯᠤᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌》 ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠾᠸᠯᠤᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator 〔ᠶᠠᠫᠤᠨ〕 ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword
Abstract ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ  ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠾᠸᠯᠤᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌》ᠨᠢ 1927 ᠣᠨ3 ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ 《ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠾᠸᠯᠤᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ》 ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠷᠾᠸᠯᠤᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠨ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 30 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠡᠯᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ《ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠾᠸᠯᠤᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌》ᠨᠢ 1931ᠣᠨ  ᠪᠣᠯᠤᠨ 1935 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠾᠸᠯᠤᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn