Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠦ᠋ ᠢ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ; ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn