Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯ ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ; 《ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ》;《ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ》; ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ 《ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ》ᠪᠠ《ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ》ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠦᠷ ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨᠷ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠦᠢᠯᠡᠬᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠡᠳᠡᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn