Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠪᠤᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠋ ᠠ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ〕ᠰ·ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
Keyword ᠲᠠᠮᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ; ᠲᠠᠮᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠪᠤᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn