Paper Information


Title ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠢᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ
Abstract ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠮᠦᠨ᠃《ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠠᠬᠨ ᠤ ᠡᠯᠧᠮᠸᠨᠲ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠲᠤᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠭᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠌᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn