Paper Information


Title 《ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ》ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠢᠦᠢ ᠸᠸᠨ》ᠪᠤᠯ 《ᠤᠤᠭᠠᠨ》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠮᠦᠨ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ;ᠢᠦᠢ ᠸᠸᠨ;ᠤᠤᠭᠠᠨ; ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ ᠦ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ; ᠵᠠᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ
Abstract 《ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ》ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠢᠦᠢ ᠸᠸᠨ》ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠢᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠳᠤᠦ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠨᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠦᠢ ᠸᠸᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠤᠸᠠᠨᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠬ᠌‍᠍᠍᠍ᠢ᠋ᠦᠩᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠨ ᠢᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn