Paper Information


Title ᠳ᠋ ᠰᠣᠮᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ- 《ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠲᠤ》 ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠰᠠᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠲᠦᠷᠢ; ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢ;《ᠪᠢ》 ᠲᠦᠷᠢ; ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠮᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠳᠡᠭ ᠢᠷᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠴᠢᠨᠡᠮᠨᠢᠭᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ ᠰᠤᠮᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ《ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠲᠤ》ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn