Paper Information


Title ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠱᠦ ᠯᠢᠨ
Keyword ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠯᡁᠠᠷᠠᠮᠪᠠ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠤᠬᠢᠠᠯ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ  ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠡᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn