Paper Information


Title ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢ᠌ᠳᠠᠨ; ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠺᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn