Paper Information


Title ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ‍(ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ) — 《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ》ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ》
Creator ᠲᠦ‍᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ; ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠾᠧᠤᠯᠤᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭᠯᠡᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ》᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌》᠋ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 《ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷ》᠋ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠳᠡᠭ ᠤᠤᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn