Paper Information


Title 《ᠸᠴᠢᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠭᠲᠤᠯᠤᠭᠴᠢ》 ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠮᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠸᠢ
Keyword 《ᠸᠴᠢᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠭᠲᠤᠯᠤᠭᠴᠢ》; ᠪᠠᠷᠮᠢᠳ
Abstract 《ᠸᠴᠢᠷ ᠵᠢᠡᠷ ᠤᠭᠲᠤᠯᠤᠭᠴᠢ》 ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠮᠢᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠ ᠰᠤᠪᠤᠲᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠢ ᠤᠨᠮᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠪᠤᠳᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠤ ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠦᠲᠭᠡᠬᠦ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ 《ᠸᠴᠢᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠭᠲᠤᠯᠤᠭᠴᠢ》 ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠮᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn