Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠳ᠋ᠡ ᠷᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠯ
Creator ᠨᠠᠬᠢᠶ ᠠ; ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠷᠤᠯᠢ; ᠢᠠᠯᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ; ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ;《ᠪᠤᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠲᠠ》
Abstract ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠺᠢᠨᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ《ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠯ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ》 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠴᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠵᠦᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn