Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ
Creator ᠭ᠍᠍‍ · ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ; ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡ; ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ; ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠰᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn