Paper Information


Title ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠬᠦᠷᠡᠩ
Creator ᠦ‍᠂ᠲᠠᠮᠪᠠ
Keyword
Abstract ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠭᠨᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠲᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn