Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ
Creator ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ; ᠲᠣᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ; ᠴᠡᠭᠡᠷ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠩ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠩ  ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠪᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠩ  ᠤᠨ ᠣᠯᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠴᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠨ ᠣᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn