Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠣᠶᠣᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯᠴᠢᠳ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠷᠨᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢ  ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠷᠦᠨ᠌ ᠠ ᠲᠣᠷᠤᠨ᠌ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠡᠯᠲᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn