Paper Information


Title ᠳ᠋ᠥᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ ᠨᠤᠭᠦᠦᠨ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠤᠶᠤᠨ
Keyword ᠳ᠋ᠥᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠭᠤᠢ ;ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠭᠤᠢ ; ᠢᠦᠢ ᠯᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ; ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ ; ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠳ᠋ᠥᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ ᠨᠤᠭᠦᠦᠨ ᠨᠢ ᠢᠯ ᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠫᠠᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠵᠢ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠢ᠌ᠴᠠ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠳᠡᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠦ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠲᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠨ ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn