Paper Information


Title ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠹᠸᠩ
Keyword ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ; ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠬᠡᠪ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠮ᠋ᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn