Paper Information


Title ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ(ᠲᠦᠷᠪᠡ)᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ (ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ)
Creator ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ
Abstract ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠠᠢᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭ᠌ᠲᠠᠷᠠᠯ᠋ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn