Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠣᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠦᠢ
Creator ᠭᠡ‍᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠩᠨᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ᠋; ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠩ ᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠵᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵ ᠠᠪᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠦᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠪᠤᠭ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠵᠢᠭᠰᠢᠬᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn