Paper Information


Title ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ- ᠷ‍ • ᠴᠤᠢᠨᠤᠮ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠪᠠᠢ ᠵ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ; ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠤᠪᠤᠷ; ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ; ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠳᠡᠢ ᠡᠬᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠷ‍ • ᠴᠤᠢᠨᠤᠮ ᠪᠡ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠪᠠᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠡᠮᠪᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠤᠪᠤᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠤᠢᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠦᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠪ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠵᠢᠬᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠵᠠᠩ ᠤᠪᠤᠷ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠡᠬᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠷᠮᠠᠰ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn