Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠨᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠯ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ; ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ;ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn