Paper Information


Title ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ • ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠬᠠᠰᠪᠤ; ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢ᠌ᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn